R A T A Q . P L

Ładowanie

Regulamin - tworzenie stron internetowych RATAQ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU RATAQ.PL

I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu RATAQ.pl
2. Usługodawcą i Administratorem serwisu RATAQ Iwona Ratajczak, ul. Jeleniogórska 23a/4, 59-540 Świerzawa, NIP 611-114-90-62 – zwany w dalszej części Regulaminu „RATAQ.pl” lub „RATAQ”.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu RATAQ.pl
4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający RATAQ.pl świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zlecenia otrzymanego po wyrażeniu woli drogą mailową, na adres mateusz@rataq.pl lub innym oficjalnym kontaktem wskazanym przez RATAQ.pl lub formularzem dostępnym w innych miejscach na stronie WWW RATAQ.pl.
5. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Użytkownicy korzystając z serwisu RATAQ.pl zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
7. Zawartość serwisu SeoHost.pl stanowi własność RATAQ.pl oraz innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
8. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy serwisu RATAQ.pl mają prawo przeglądać strony serwisu RATAQ.pl oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi. Za wskazanie fałszywych danych w którymkolwiek formularzu, RATAQ.pl nie odpowiada prawnie a obowiązki prawne w tym przypadku przejmuje na siebie klient.
10. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usług serwisu RATAQ.pl, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od RATAQ.pl oraz jego ofercie, jeśli w trakcie trwania stosunków pomiędzy RATAQ.pl a klientem, nie zostanie cofnięta zgoda handlowa na przesyłanie informacji tą drogą.
11. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za usługi w formie elektronicznej, na wskazany przez siebie adres e-mail. Przy czym na życzenie, RATAQ.pl dostarczy fakturę drogą wskazaną przez niego bezpośrednio kontaktując się którąkolwiek oficjalną drogą kontaktu z RATAQ.pl.

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług.
1. RATAQ.pl świadczy Usługi w następującym zakresie:
a. usługi wsparcia technicznego z wszelakiego rodzaju usług IT,
b. projektowania, tworzenia oraz zarządzania oprogramowaniem webowym, mobilnym oraz desktopowym na dystrybucjach Linux, Windows, MacOS, Android, iOS,
c. wsparcia w zakresie zarządzania, napraw oraz modyfikacji wszelkich projektów przy platformach wspomnianych powyżej, poprzez wsparcie zdalne lub osobiste w miejscu świadczenia usług RATAQ.pl lub też klienta,
2. Świadczenie przez RATAQ.pl usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie internetowym RATAQ.pl lub wskazanych narzędzi zewnętrznych które usprawniają procesy świadczenia tych usług.
3. Zamawianie usług świadczonych przez RATAQ.pl możliwe jest za pośrednictwem Strefy Klienta RATAQ.pl, poprzez wspomniany wyżej formularz projektu lub poprzez kontakt osobisty drogami oficjalnego kontaktu RATAQ.pl, dzięki czemu klient:
a. przekazuje dostęp do informacji niezbędnych celem świadczenia usług przez RATAQ.pl,
b. otrzymuje dostęp do informacji niezbędnych celem przygotowania niezbędnych informacji wspomnianych powyżej,
c. otrzymuje informacje niezbędne przed rozpoczęciem projektu czy też realizacji zamówionych usług,
d. otrzymuje dostęp do stanu stanu dotychczasowych rozliczeń z RATAQ.pl, m.in. dotychczasowych faktur czy historii projektów realizowanych przez RATAQ.pl,
e. wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

III. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem RATAQ.pl.
1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW RATAQ.pl niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową lub urządzenie mobilne z wymaganym dostępem do połączenia internetowego oraz przeglądarki.
2. RATAQ.pl zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową celem prowadzenia statystyk analitycznych ruchu w witrynie.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa.
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez RATAQ.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, RATAQ.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron RATAQ.pl bez zgody RATAQ.pl wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik serwisu RATAQ.pl zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę serwisu internetowego RATAQ.pl ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie RATAQ.pl będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
5. Użytkownicy, zapisując materiały z serwisu RATAQ.pl, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do RATAQ.pl. Z pominięciem plików, dokumentów, formularzy czy załączników, przesłanych przez RATAQ.pl dla Klienta, celem realizacji usługi czy też zlecenia za ich pośrednictwem.
6. Zawartość serwisu RATAQ.pl została przygotowana przez RATAQ.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak RATAQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisu RATAQ.pl.
7. Zawartość serwisu RATAQ.pl została przygotowana przez RATAQ.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak RATAQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
8. Zabronione jest korzystanie z serwisu RATAQ.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
a. masowe wysyłanie wiadomości poprzez formularze do serwisu RATAQ.pl czy też za jego pośrednictwem,
b. masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisu RATAQ.pl,
c. wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisu RATAQ.pl.
d. nieprzestrzeganie dodatkowych regulaminów podrzędnych w usługach dodatkowych takich jak dedykowane systemy SaaS, ERP czy też CRM udostępnianych Klientowi na zasadzie licencji lub subskrypcji.

9. Działania opisane w pkt. IV.8 stanowić mogą dla RATAQ.pl podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu RATAQ.pl dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Karnym dokładając starań o maksymalizację ewentualnego odszkodowania czy kary po udowodnieniu popełnienia czynu zakazanego / przestępstwa.

V. Płatności w serwisie RATAQ.pl oraz obowiązki z tego wynikające

1. Przesyłanie dokumentów jako potwierdzeń płatności przez Klienta
a. Wypełnienie formularza zamówienia w serwisie RATAQ.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
b. Klient otrzymuje drogą elektroniczną, a wskazany przez niego adres e-mail, dokument potwierdzający rozpoczęcia świadczenia usługi, przez co zobowiązuje się do uiszczenia stosownej płatności o której mowa w dokumencie, w terminie nieprzekraczającym terminu widniejącego w dokumencie.
c. W związku z zawarciem umowy na odległość na usługi elektroniczne, klient przesyłając formularz zamówienia dobrowolnie i w pełni świadomie rezygnuje z prawa do odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zgodnie bowiem z treścią art. 38 Prawa konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
d. W rozumieniu powyższego, klient traci prawo do odstąpienia od umowy, w momencie uruchomienia usługi bądź też dostępu do niego, chyba że odrębne ustalenia pomiędzy RATAQ.pl a Klientem mówią inaczej.

V. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana RATAQ.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny RATAQ.pl i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta RATAQ.pl (adres e-mail do którego przypisane zostało konto klienta),
b. rodzaj usługi, której dotyczy,
c. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
d. zarzuty Klienta w stosunku do RATAQ.pl,
e. okoliczności uzasadniające reklamację,
f. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. RATAQ.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza się do niej ustosunkować lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz RATAQ.pl przez podmioty, za które RATAQ.pl nie ponosi odpowiedzialności, RATAQ.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności drogą elektroniczną lub też tradycyjną.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a RATAQ.pl, dotyczących świadczenia usług przez RATAQ.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny. Miejscem świadczenia usług jest siedziba RATAQ.pl.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2023 r.


Kochamy to co robimy!
Świadczą o tym nasze opinie:

Zaufali nam m.in.

Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra