R A T A Q . P L

Ładowanie

Ochrona danych osobowych w naszej aplikacji i serwisie (RODO) - tworzenie stron internetowych RATAQ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RATAQ z siedzibą w Świerzawie, ul. Jeleniogórska 23a/4, 59-540 Świerzawa.

2. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres   Administratora, wskazany w pkt 1.,   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) w celu wykonania umowy i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),  

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o danych osobowych),

c) w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów  oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),      

d) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, rachunkowe, prawne, operatorzy płatności internetowych ITP, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni oraz organy nadzoru oraz urzędom i organom państwowym.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji, chyba, że przepisy szczególne nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie czasu.


6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


8. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

Kochamy to co robimy!
Świadczą o tym nasze opinie:

Zaufali nam m.in.

Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra
Tworzenie stron internetowych Jelenia Góra